Stadgar

Stadgar för Elektromekaniska Lindningsverkstädernas Riksförbund, antagna 1948 med ändringar och tillägg beslutade vid 1959, 1970, 1990, 1995, 1998, 2006 och 2014 års kongresser. Nya stadgar antagna den 25 mars 2022 (beslut 1) och den 5 maj 2022 (beslut 2).

§1 Syfte

Elektromekaniska Lindningsverkstädernas Riksförbund (ELR) utgör en sammanslutning av intressenter verksamma inom den elektromekaniska branschen, som skall vara ett forum där medlemmarna kan diskutera frågor av gemensamt intresse i enlighet med vår ”Code of Conduct” (Uppförandekod).

ELR skall också verka för ett gott affärsklimat som en kunnig företrädare för medlemmarnas intressen och vara en kraftfull mötesplats för medlemmarna.

Föreningen ska arbeta för certifiering av medlemsföretagen, samt representera branschen gentemot nationella och internationella myndigheter och organisationer

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 4 Medlemskapets förpliktelser

Medlem ska efterleva föreningens stadgar samt beslut tillkomna i enlighet med dessa.

§ 5 Medlemskap

Till medlemmar i föreningen kan styrelsen anta företag verksamma inom de områden som beskrivs i § 1 i dessa. Medlemskap sökes för varje verksamhetsställe som ska vara medlem i ELR. Medlem ska vara beredd att aktivt verka för att utveckla branschen.

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till föreningens kansli.

Utträde ur föreningen kan ske endast vid verksamhetsårets utgång. Medlemskap ska sägas upp skriftligen till kansliet senast sex månader före verksamhetsårets utgång. Styrelsen kan dock, om särskilda skäl föreligger, medge kortare uppsägningstid. Den som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller andel i föreningens tillgångar.

Medlem som agerar i strid mot föreningens syfte enligt § 1 och medlemskapets förpliktelser § 4 ovan kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall fattas av årsmötet. För beslut om uteslutning fordras tre fjärdedels majoritet av på mötet deltagande medlemmar.

Intressemedlem

Till intressemedlemmar i föreningen kan styrelsen anta företag och organisationer som ej är fullvärdiga medlemmar, men finner intresse att medverka i föreningen. Medlemskapet ger ingen rösträtt eller rätt att inlämna motioner till årsmöte.

§ 6 Avgifter och kostnadsersättningar

För täckande av föreningens kostnader ska medlem efter faktura erlägga beslutade medlemsavgifter. I det fall föreningen även bedriver serviceverksamhet i egen eller annans regi skall även beslutade serviceavgifter erläggas.

Medlemsavgiften för påföljande år för föreningen fastställs på medlemsmötet på hösten. I den mån fastställda avgifter och ersättningar visar sig otillräckliga för täckande av kostnaderna för verksamhetsåret, äger föreningen rätt att besluta om extra avgifter.

Medlem ska till ELR betala en fast och en rörlig avgift vars storlek fastställs av höstmötet. Medlemsavgiften beräknas efter medeltalet anställda inom den elektromekaniska branschen hos respektive medlem under närmast föreliggande år.

§ 7 Firmateckning och ekonomiskt ansvar

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller dem som styrelsen därtill utser. Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar och kan endast ingå förpliktelser inom ramen för föreningens tillgångar.

§ 8 Organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse som ansvarar för föreningens löpande verksamhet.

Under styrelsen lyder ett kansli.

§ 9 Dagordning för årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per verksamhetsår tidigast den 15 mars och senast den 30 juni och medlemsmötet i oktober-november.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • 1. Val av mötesordförande
 • 2. Val av mötessekreterare och 1 stycken justeringspersoner tillika rösträknare
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 • 5. Framläggande av årsbokslut
 • 6. Fastställande av årsbokslut
 • 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 • 8. Val av styrelse
 • 9. Val av valberedning
 • 10. I tid inkomna motioner

På medlemsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • 1. Val av mötesordförande
 • 2. Val av mötessekreterare och 1 stycken justeringspersoner tillika rösträknare
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 • 5. Framläggande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår
 • 6. Fastställande av medlemsavgift

Varje medlem vid mötet företrätt äger en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat sägs i § 5, § 17 och § 18. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Rösträtt kan utövas genom fullmakt, men skall medlem som önskar utöva sin rösträtt genom annan än medlemsrepresentanten, skriftligen anmäla detta till föreningens kansli senast 6 dagar före kongressen ifråga. Dock kan medlemsrepresentant företräda högst 2 medlemmar. Rösträtt tillkommer endast de medlemmar som fullföljt sina stadgeenliga förpliktelser till föreningen.

Medlem som önskar skicka in motion till årsmötet ska anmäla denna skriftligen till kansliet, senast 30 dagar innan.

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då så skriftligen begärs av minst fem, medlemmar. I begäran om extra årsmöte ska anges de frågor som det extra årsmötet ska behandla. .

§ 11 Kallelse

Kallelse till årsmöten och extra årsmöte, med dagordning, ska utsändas senast 3 veckor före mötet.

§12 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 1 ordförande, 4-6 ordinarie ledamöter och 1-3 suppleanter, vilka väljs av årsmötet. Mandattiden är 4 år, dock så att halva antalet ordinarie styrelseledamöter avgår efter 2 år. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Val av ordförande ska ske vid vartannat ordinarie årsmöte.

Styrelsen är beslutsför med minst tre ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid tre ledamöter närvarande ska beslut tas i enighet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande / kansliet. Kallelse till styrelsesammanträden ska om möjligt ske minst 8 dagar före sammanträdet och ska åtföljas av föredragningslista. Protokoll från mötet ska sedan det justerats skickas till samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Representant för kansliet ska alltid beredas möjlighet att delta på styrelsens möten, men har inte rösträtt. Årsmötet utser styrelse och en ordförande. Styrelsen kan även utse vice ordförande.

Styrelsesammanträde ska hållas minst 4 gånger per år. 4

§ 13 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen:

 • Att verkställa av årsmötet fattade beslut och att ta initiativ till åtgärder som gynnar ELR och till ELR anslutna medlemmar
 • Att verkställa utredningar och projekt samt pröva och ge utlåtanden över inkomna förslag
 • Att handha de löpande arbetsuppgifterna mellan årsmötena
 • Att ansvara för föreningens medel och räkenskaper
 • Att avge verksamhetsberättelse med balansräkning samt vinst- och förlusträkning
 • Att fatta beslut rörande inval av nya medlemmar.

§ 14 Protokoll

Vid årsmöten ska protokoll föras, som utöver mötesordförande, mötessekreterare ska justeras av en justeringsperson.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras, som utöver mötesordföranden, mötessekreterare ska justeras av en justeringsperson.

§ 15 Valberedning

Valberedningen ska föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningen ska i sitt arbete eftersträva att föreslå kandidater så att styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter.

Valberedningen ska bestå av minst två och max fem personer varav en utses till sammankallande.

§ 16 Kansli

Kansliets uppgift är att administrera samt vara informations- och serviceorgan för föreningens verksamhet.

§ 17 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar samt för beslut om upplösning av föreningen erfordras beslut i två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum.

I kallelsen till sådant möte ska angivas att stadgeändringsförslag kommer att behandlas. För giltighet av beslut om stadgeändring erfordras att minst två tredjedelar av medlemmarna närvarande vid mötet är ense.

§ 18 Föreningens upplösning

Beslut avseende föreningens upplösning är ej giltigt med mindre samtliga medlemmar förenat sig därom, eller beslut fattas vid två på varandra följande med minst tre månads mellanrum hållna föreningsmöten samt vid det möte som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Beslut om föreningens likvidation eller upplösning skall även innehålla bestämmelse om hur man skall förfara med föreningens överskjutande tillgångarna