Elsäkerhetslagen

Elsäkerhetslagen syftar till att göra det lättare för kunder, beställare och konsumenter att hitta seriösa elinstallationsföretag. Enbart seriösa företag får bedriva elinstallationsverksamhet. Sådana företag har registrering, egenkontrollprogram och en auktoriserad elinstallatör.

I elsäkerhetslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2017, finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Vad innebär lagen?

 • Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket.
 • Det måste finnas en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget.
 • Alla elinstallationsföretag måste upprätta ett egenkontrollprogram.

Vad är elinstallationsarbete?

4 § elsäkerhetslagen

 • 1. att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning,
 • 2. att fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning, eller
 • 3. att koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till

Vad är en starkströmsanläggning?

En elektrisk starkströmsanläggning är en stationär anläggning för produktion eller överföring – men inte förbrukning – av el.

 • En solcellsanläggning
 • Ett vindkraftverk
 • Ett ledningsnät fram till och med vägguttaget

Arbete på en elektrisk utrustning är aldrig elinstallationsarbete.

 • En stationär eller icke-stationär anläggning för förbrukning av el
 • Armaturer
 • Elektriska apparater
 • Pappersmaskiner

Vad är elinstallationsarbete?

 • Montage och anslutning av kablar och ledningar, även kabel i mark
 • Montage och anslutning av utrustning såsom strömställare, uttag, gruppcentraler, dosor etc
 • Installation av installationsrör, dolt eller synligt, om syftet är att dra FK i röret
 • Resning av kraftledningsstolpar för blankledning
 • Anslutning av golvvärmekabel

Vad är inte elinstallationsarbete?

 • Montage av kanalisation som kabelstegar, fönsterbänkskanaler.
 • Installation av installationsrör om syftet är att dra kabel i röret.
 • Installation av kabelrör i mark.
 • Förläggning och montage av värmekabel.
 • Montage av armaturer, elradiatorer och annan elektrisk utrustning som förbrukar elektrisk energi.

Varför viktigt att definiera elinstallationsarbete?

Enbart det som räknas som elinstallationsarbete behöver ingå i egenkontrollprogrammet.

Egenkontrollprogrammet

Företagets organisering

 • Grunduppgifter om elinstallationsverksamheten
 • Kompetenser
 • Organisation
 • Uppföljning

Den löpande verksamheten

 • Uppdraget
 • Anläggningskännedom
 • Kravbestämning
 • Kontrollpunkter
 • Uppföljning

Varje företag ska:

 • Inventera verksamheten – vilka typer av elinstallationsarbete utför vi? Inom vilka verksamhetstyper och områden?
 • Inventera kompetensen hos alla medarbetare som utför elinstallationsarbete.
 • Inventera organisationen – Vilka roller och befattningar har vi i företaget?
 • Utse en elinstallatör för regelefterlevnad samt den som ska administrera egenkontrollprogrammet. Kan givetvis vara samma person.
 • Registrera företaget hos Elsäkerhetsverket. Tips: Låt den utsedda elinstallatören göra det för företagets räkning

Länkar

Om elsäkerhetslagen – Elsäkerhetsverket

Handbok – Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen – Elsäkerhetsverket

Registrering av företag hos Elsäkerhetsverket