ELR:s Hållbarhetsmål

Hållbar utveckling brukar oftast beskrivas som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Fokus tas både ut ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. (Brundtland kommissionen)

Hur passar det in på det vi gör inom ELR?

Vi kan med vår erfarenhet och kompetens hjälpa våra kunder med reparationer för att förlänga livslängden på befintlig anläggning, vi kan komma med förbättringsförslag, och vid behov utbyte då det är det bästa alternativet.

Vi har ett cirkulärt kretsloppstänk i vår verksamhet genom att vi kan förlänga livslängden på befintlig anläggning, uppgradera och förbättra den för framtiden och när det inte längre är möjligt återvinner vi utrustningen så det kan skapa nya produkter i framtiden.

Delmål 8.2 | Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

Delmål 9.4 | Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Delmål 12.4 | Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Delmål 12.5 | Minska mängden avfall markant