Energieffektiviseringsdirektivet

Senast ändrad: 2018-06-07 14:34

Direktivet styr en stor del av Energimyndighetens verksamhet på området energieffektivisering och handlar om att utnyttja potentialen för energibesparing i alla sektorer för att bidra till ett hållbart energisystem. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. Målet är 20 procent primärenergibesparing år 2020.

Direktivet innehåller bestämmelser som syftar till att undanröja hinder och övervinna några av de marknadsmisslyckanden som hindrar effektivitet i tillförsel och användning av energi. Den består även av åtgärder inom samtliga delar av energisystemet - från energiomvandling via transmission och distribution till slutlig användning, dock inte i transportsystemet.

Direktivet kräver bland annat att:
- Energikrav ska finnas i viss offentlig upphandling
- I vissa statliga byggnader ska energieffektiviserande renoveringar göras
- Det ska finnas en strategi för energieffektiviserande renoveringar för byggnadsbeståndet i landet
- Stora företag ska göra en energikartläggning
- Små och medelstora företag ska få stöd för att göra en energikartläggning
- Konsumenter ska få information om energieffektivisering
- Konsumenter ska få kostnadsfri tillgång till information på sin energifaktura
- Potential för användning av fjärrvärme/fjärrkyla, samt restvärme ska kartläggas
- Det ska finnas information om och tillgänglighet till energitjänster

Hur ska direktivet genomföras?
Genomförandet finns beskrivet i Regeringens proposition 2013/14:174 . Där beskrivs bland annat lagen om energikartläggning i stora företag, energimätning i byggnader och att företag ska göra kostnads-nyttoanalyser när de bygger nya anläggningar.

Om direktivet
Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft den 4 december 2012. Energieffektiviseringsdirektivet uppdaterades år 2018 för att anpassas till EU:s 2030-mål om 32,5 procent energieffektivisering.

Information från Energimyndigheten.

Medlemmar

Som ELR medlem blir du inbjuden till Lindarträffar två gånger om året. Då träffas medlemsföretagen för att diskutera branschen, lyssna på föredragshållare och vi utbyter erfarenheter med varandra.

Läs mer

Utbildning

Information om ELRs BB1 Utbildning. Utbildningen består av 5 steg. Du kan även ansöka om att bli diplomerad elektromekaniker och sedan ansöka om att bli certifierat ELR-företag.

Läs mer

Tidning

Lindarverkstäderna, vår branschtidning, utkommer cirka fyra gånger per år. Du är naturligtvis välkommen att läsa den här på vår hemsida. Vill du annonsera tar du kontakt med ELR’s kansli.

Läs mer

Medlemsarea

Här har du som medlem, möjlighet att logga in och läsa mötesprotokoll från styrelsemöten nyttiga länkar och mycket mera. Behöver du ändra dina uppgifter kan du också göra det här.

Läs mer